منابع انسانی

چارت سازمانی شرکت پارسی کان کاو

رضا زرین فر

مدیرعامل

احمد کاظمی مهرنیا

رییس هیئت مدیره

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

مدیرعامل

رضا زرین فر

کارشناسی ارشد

مهندسی اکتشاف معدن

رییس هیئت مدیره

احمد كاظمي مهرنيا

دکتری

زمین شناسی اقتصادی

کارشناس فنی زمین شناسی و اکتشاف

رضا زرین فر

کارشناسی ارشد

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناس فنی زمین شناسی و اکتشاف

رضا زرین فر

کارشناسی ارشد

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناس فنی زمین شناسی و اکتشاف

رضا زرین فر

کارشناسی ارشد

مهندسی اکتشاف معدن

کارشناس فنی زمین شناسی و اکتشاف

رضا زرین فر

کارشناسی ارشد

مهندسی اکتشاف معدن