منابع انسانی

چارت سازمانی شرکت
اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

احمد کاظمی مهرنیا

رییس هیئت مدیره

رضا زرین فر

 مدیرعامل

لیست کارشناسان و کارکنان مجموعه
 ردیفنامنام خانوادگیپایه معلومات
مدرک تحصیلیرشته تحصیلیسال و محل اخذ مدرک
کارشناسان فنی زمین شناسی و اکتشاف1رضازرين فرکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1378- آزاد تهران جنوب
2احمدكاظمي مهرنيادکتریزمین شناسی اقتصادی1384- شهید بهشتی
3اسماعیلحیدریکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی1375- آزاد تهران شمال
4هانیمحمدیانی صیاد دکتریمهندسی اکتشاف معدن1391- علوم تحقیقات
5امیدمحبیکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1396- آزاد تهران جنوب
6شعبانعلیحقیقی اسیابرکارشناسیمهندسی اکتشاف معدن1379- آزاد لاهیجان
7سعیدحکیمی اسیابردکتریزمین شناسی- تکتونیک1385- شهید بهشتی
8حمیدثمریدکتریزمین شناسی- تکتونیک1379- علوم تحقیقات
9داوودعطارکارشناسیزمین شناسی1380- دانشگاه تبریز
10جلالکرمیدکترینقشه برداری-پردازش اطلاعات جغرافیایی1390- خواجه نصیر
11محمدباقربراتیکارشناسی ارشد نفت1393- دانشگاه چمران اهواز
12جوادبوژمهرانیکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1400- صنعتی شاهرود
13محمدسلیمیکارشناسی ارشد الکترونیک1375- دانشگاه تفرش
14پویاگودرزیکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1396- دانشگاه خرم آباد
15سونیااخلاقیکارشناسی ارشد زمین شناسی- تکتونیک1390- شهید بهشتی
16کمیلنادریکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1395-دانشگاه خرم آباد
17احدنوریدکتریچینه شناسی1390- فردوسی مشهد
18وحیدمومنکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی1392
19حمیدخداییکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی1395
20اسماعیلصدقیکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی 
21امیرعبدالملکیکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1399- صنعتی شاهرود
22محسنحسنیکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1399- صنعتی شاهرود
23مستورهیوسفیدکتریمهندسی اکتشاف معدن1401- صنعتی اصفهان
24راضیهتقویکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1400- آزاد قم
25زهراحمزه ایکارشناسی ارشد زمین شناسی- پترولوژی1391- دانشگاه تهران
26سباخلیلیکارشناسیمهندسی اکتشاف معدن1400- امیرکبیر
27مریم قدیانلوکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1399- بینالمللی قزوین
28زهرامحمودپورکارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن1389- دانشگاه یزد
29علیشیخیکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی1390- پیام نور خواف
30نوید اسماعیل پور لیالستانیکارشناسی ارشد کشاورزی (مسئول HSE)1374- دانشگاه تهران
31محسنزرین فرکارشناسیعمران (نقشه بردای)1385- علوم تحقیقات
32الههزهرابکارشناسیجغرافیا-کارتوگرافی1377- آزاد شهر ری
33مهدیگنج خانیکارشناسی ارشد ژئوفیزیک1394- مرکز تحصیلات تکمیلی علوم پایه
34مریمهاشمیکارشناسی ارشد زمین شناسی- فسیل شناسی1380- آزاد تهران شمال
35مونامهدویکارشناسی ارشد ژئوفیزیک1386- دانشگاه تهران
36محمد مهدیمظفری نهاوندیکارشناسی ارشد مکانیک1381- دانشگاه سمنان
37شهرهحسین آبادیکارشناسیزمین شناسی کاربردی1390- پیام نور اراک
کارشناسان استخراج38بابک قلندکیکارشناسیمهندسی استخراج معدن1379- آزاد محلات
39پژمانبهوندکارشناسیمهندسی استخراج معدن1395- دانشگاه صنعتی سهند
40ابوالفضلحیدریکارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدندانشگاه سهند
41محمدپیریاییکارشناسیمهندسی استخراج معدن1397- دانشگاه لرستان
42صمدوهابیکارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن1378- صنعتی شاهرود
43سیناصالح نیاکارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن1385- سهند تبریز
44نادرصادقیکارشناسیمهندسی استخراج معدن1393- علوم تحقیقات
45جوادکریمیکارشناسیمهندسی استخراج معدن1398- صنعتی شاهرود
46عباسعلی آشوری اردلانکارشناسیمهندسی استخراج معدن1378- آزاد شاهرود
کارشناسان ستادی47مبینایگانه دوستکارشناسیمدیریت (امور مالی)1385- ازاد شهر ری
48تکتمدرویش زادهکارشناسیحسابداری1394- خوارزمی مشهد
49مریم عبدالیکارشناسیحسابداری1388- آزاد تهران جنوب
50آناهیتابرادران مقدمکارشناسیعلوم تربیتی (امور دفتری)1396- پیام نور بهارستان
لجستیک و پشتیبانی51مهرشادشهریاریدیپلمرانندگی و پشتیبانی 
52ایمانمعیندیپلم فنیتکنسین 
53مجتبیرمضیدیپلمتکنسین 
54سید محمودحسین نژاددیپلمراننده 
55مرتضیبیانیدیپلمراننده 
56مجید ساعد موچشیدیپلمتکنسین 
57کیهانساعد موچشیدیپلمتکنسین 
58اسفندمحبیدیپلمحفار 
59عبدالحکیمبرآبادیدیپلمحفار 
60عبدالعزیزبرآبادیدیپلمحفار 
61حبیب محبیدیپلمحفار 
62عینعلی محبیدیپلمحفار 
63حمزه رضاییدیپلمحفار