مهندسین مشاور پارسی کان کاو

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

دورنمایی از کانی سازی مس پورفیری
در محدوده اکتشافی آبدر(استان کرمان)

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

مالاکیت و مس طبیعی (native)
پروژه اویرک استان قزوین

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

رالگار و اورپیمنت - پروژه ساری گونی (داشکسن)

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

دستگاه حفاری پودری-پروژه مس آسیادیو(عباس آباد-شاهرود)

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

شاول در حال استخراج از بخش سوپرژن
زون کانی سازی مس پورفیری سرچشمه

مهندسین مشاور پارسی کان کاو

مدل سازی سه بعدی یک کانسار